09:012023-03-10

Satsar på precisionsodling för ett mer hållbart jordbruk

MicrosoftTeams-image.png

Just nu pågår ett gediget arbete på Stora Eks åkermarker, där jordprover genomförs på ca 1100 hektar. Det är ett viktigt steg för att starta med precisionsodling och utveckla ett mer hållbart jordbruk.

Precisionsodling tar hänsyn till variationer 

Precisionsodling är, precis som det låter, växtodling med precision för att ta hänsyn till jordens variationer och optimera insatserna på de olika delarna av fälten. Det minskar miljöpåverkan och leder också förhoppningsvis till att vi skapar långsiktiga förutsättningar för högre skörd. 

Det genomförs minst ett jordprov per hektar och 10 borrstick per provplats. Därefter analyseras jordproverna hos ett ackrediterat laboratorium. Med utgångspunkt i analysresultaten görs sedan en digital markkarta över utvalda näringsämnen. 

Gödsla med rätt mängd näringsämnen 

Efter att markkarteringen är klar får vi tillgång till rådgivning i form av gödselrekommendationer och en flerårsplan för kommande växtodlingssäsonger.  

Markkarteringen förser oss också med data och styrfiler för att vi ska kunna styra vår gödselspridare med rätt givor över fältet. Tidigare har en och samma gödselgiva getts över hela fältet, vilket resulterat i att vissa grödor fått för lite näringsämnen medan andra fått för mycket. Nu kan vi använda resurserna på ett mer hållbart sätt och öka avkastningen på de marker som nu får rätt näringsämnen.  

Ger ett jämnare bestånd av plantor 

Vi kommer även i vår sådd på fälten att få ett jämnare bestånd plantor per hektar oavsett jordart, då jordens lerhalt och vattenhållande förmåga mäts på flera tusen punkter per fält med hjälp av skanning i kombination med jordartsanalys. Kartläggningen förser oss med rekommendationer av utsädesmängd på fälten för att uppnå ett jämnt och önskat plantantal.  

Det sker även en uppföljning av grödorna på fälten genom datainsamling och analyser under säsong. Uppföljning sker veckovis för att uppskatta skördepotentialen och på så sätt styra insatserna rätt. 

MicrosoftTeams-image.png

För ytterligare frågor

Kristin Boman, CEO Jula Miljö och Energi, kristin.boman@julamiljo.se

Eleonor Eriksson, Communicator, eleonor.eriksson@jula.seMedia

Klicka på miniatyren för att ladda ner bilden i originalformat